ikona

ramkaHP

O Fundacji

Fundacja Pierwiastek Trzeciego Stopnia powstała z rzeczywistej pasji i zaangażowania Fundatorek w kwestie rozwoju społeczeństwa w obszarze kultury. Poprzez swoją działalność chcemy zwiększyć dostęp do kultury, rozwijać umiejętności twórcze, udostępniać narzędzia pozwalające lepiej zrozumieć kulturotwórcze aspekty otaczającej nas rzeczywistości.
Zależy nam na aktywizacji środowisk lokalnych z uwzględnieniem współpracy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Chcemy zachęcić do działania, poszukiwania nowych rozwiązań, rozwijania swoich pasji, realizacji swoich marzeń.

Głęboko wierzymy w edukacyjny i społeczny wymiar kultury, dlatego chcemy mieć wpływ na polepszenie jakości życia dzięki integracji społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.

Misja i wizja

Misja

Misją Fundacji jest edukacja kulturalna społeczeństwa kształtująca umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Fundacja realizuje misję poprzez:

  • promocję innowacyjnych narzędzi uczenia się,
  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych na realizację zadań wspierających edukację kulturalną społeczeństwa,
  • prezentację i popularyzację dorobku kulturalnego,
  • nawiązywanie partnerskiej współpracy z ośrodkami kultury w kraju i za granicą,
  • organizowanie i współorganizowanie działań oraz wydarzeń kulturalnych i prospołecznych takich jak: festiwale, szkolenia, warsztaty.

Wizja

Wizja Fundacji to stworzenie przestrzeni kreatywnej do wielopłaszczyznowego rozwoju kulturalnego.

Misja

Zespół

Zespół

Statut

Statut Fundacji Pierwiastek Trzeciego Stopnia

Fundacja Pierwiastek Trzeciego Stopnia - Logo Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizacja „Pierwiastek Trzeciego Stopnia” zwana dalej Fundacją, jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Fundacja „ 3√”; Pierwiastek3stopnia.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe etc. i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. projektów finansowanych ze środków unijnych, ministerialnych, miejskich.

§ 8

1.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

Rozdział III. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

1. Cele fundacji:

- adaptowanie krajowych i międzynarodowych praktyk na rzecz realizacji celów statutowych fundacji na gruncie lokalnym,

- krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i prospołeczna,

- wspieranie działań prospołecznych oraz kulturalnych,

- działanie na rzecz rozwijania umiejętności twórczych w społeczeństwie,

- integracja społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

- aktywizacja i promocja twórczości młodzieży,

- animowanie środowisk lokalnych i ponadlokalnych,

- aktywizacja osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- edukacja kulturalna społeczeństwa,

- wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i kultury,

- promocja miasta i twórców kultury poza jego granicami,

- podnoszenie jakości życia,

- budowanie partnerskiej sieci współpracy między instytucjami kultury w kraju i za granicą,

- wspieranie współpracy w środowisku twórców kultury,

- działania na rzecz integracji europejskiej,

- umożliwianie artystom i początkującym twórcom realizacje eksperymentów twórczych.

§ 10

1. Zasady, formy i zakres działalności. Fundacja realizuje cele poprzez:

- działalność między innymi w ramach naszej inicjatywy Akademii Kreatywnej Zmiany¬¬,

- organizowanie i współorganizowanie działań oraz wydarzeń kulturalnych i prospołecznych takich jak : festiwale, szkolenia, warsztaty, projekty artystyczne, projekty edukacyjne, koncerty, wystawy, badania, publikacje, seminaria, konferencje, gry, konkursy, kampanie promocyjne, działania animacyjne, happeningi, wymiana międzynarodowa, wyjazdy szkoleniowe, projekty multimedialne w tym internetowe, doradztwo, współpracę międzyinstytucjonalną,

- prezentację i popularyzację dorobku kulturalnego,

- nawiązywanie partnerskiej współpracy z ośrodkami kultury w kraju i za granicą,

- tworzenie zaplecza materialno – technicznego dla prowadzenia działalności artystycznej z różnych dziedzin sztuki,

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań,

- finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności kreatywnej.

§ 11

Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowienia niniejszego statutu.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

1.Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa wybieranego na okres pięcioletniej kadencji.

§ 13

1.Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorki będące automatycznie członkiniami Zarządu (Anna Pietraszek, Katarzyna Fortuna, Agnieszka Pietraszek).

§ 14

1.Prezesa Zarządu wybiera się na posiedzeniu Zarządu na mocy bezwzględnej liczby głosów.

2.Prezes Zarządu jest równocześnie członkiem Zarządu.

3.Funkcję Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.Prezesa mogą odwołać członkowie Zarządu bezwzględną liczbą głosów, jedynie gdy ten działa na niekorzyść Fundacji lub nie kieruje się polityką statutową Fundacji.

§ 15

1.Nowych członków Zarządu można powołać tylko przy zgodzie wszystkich dotychczasowych członków Zarządu.

2.Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, potwierdzonej przez bezwzględną większość głosów członków Zarządu; śmierci członka Zarządu; odwołania członka Zarządu bezwzględną większością głosów członków Zarządu, w przypadku gdy ten nie angażuje się w działalność Fundacji lub działa na jej niekorzyść.

§ 16

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 17

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 18

1.Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

- realizacja celów statutowych,

- sporządzanie planów pracy i budżetu,

- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

- zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

- zawieranie umów z członkami Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia jest wpisane do kompetencji Prezesa, który w sytuacjach wyjątkowych może wyznaczyć pełnomocnika do podpisania umowy.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu, jednak wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Sprawozdania finansowe

Dostępne wkrótce

Aktualności

Projekty

Kącik komputerowy

Zapraszamy wkrótce

"Senior w akcji!" - projekt zakończony

Projekt „Senior w akcji!”, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013, zrealizowany został w okresie 01.10.2012 – 31.12.2012. Celem projektu była animacja społeczno kulturalna osób 60+ rozpatrywana wielopłaszczyznowo. W ramach zadania zostały przeprowadzone treningi kreatywności, warsztaty edukacyjne o aktywnym starzeniu się, spacery Nordic Walking, wizyty w muzeum i teatrze, zajęcia ceramiczne, warsztaty komputerowe, zajęcia z aktywności społecznej, wyjazdy na termy, spacer po Łodzi. Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, a zaproponowane aktywności zwiększyły udział osób starszych w życiu kulturalnym i społecznym Łodzi. Dziękujemy Seniorom za czynny i kreatywny udział w zajęciach oraz wszystkim osobom, które wspierały naszą inicjatywę.

Galeria

Współpraca

Kontakt

Temat:

Treść:

Adres e-mail:

Fundacja Pierwiastek Trzeciego Stopnia


Adres:
ul. Dąbrowskiego 97 lok. 162
93 – 202 Łódź

E-mail:
pierwiastek3stopnia[at]gmail.com

KRS: 0000422613
NIP: 9820373213
REGON: 101421657

© 2017 Fundacja Pierwiastek Trzeciego Stopnia